Uczestnictwa w Treningu Fitness CITY SPA Active Day powered by Ewa Chowakowska w dniu 16 grudnia 2018 w Orlen Arenie w Płocku organizowanych przez firmę CITY SPA

§ 1.

1. Organizatorem Treningu Fitness (zwanych dalej: „Zajęciami”), które będą miały miejsce na terenie Orlen Arena, pod adresem: 09-400 Płock plac Celebry 1, jest firma CITY SPA MARIUSZ WYSOCKI (adres: 09-407 Płock ul. Otolińska 8 ), zwana dalej: „Organizatorem”.

2. Niniejszy regulamin, (zwany dalej: „Regulaminem”) został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.jedn. Dz.U. 2015 r., poz. 2139, z późn. zm., zwanej dalej „Ustawą”) oraz na podstawie przepisów ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.jedn.: Dz. U. Z 2016 r., poz. 380, z późn. zm., zwanej dalej: „Kodeksem cywilnym”) oraz pozostaje zgodny z ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827, z późn. zm., zwanej dalej również: „Ustawą Konsumencką”).

3. Niniejszy Regulamin jest skierowany do osób, które będą uczestniczyły w Treningu Fitness na terenie Orlen Areny, a tym samym do tych Zajęć będą miały wprost zastosowania postanowienia ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.jedn.: Dz.U. 2015, poz. 2139).

4. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Zajęć będą przebywać na Terenie Zajęć. Każda osoba, która uzyskała prawo do uczestnictwa, a także każda osoba, która przebywa na tym Terenie Zajęć obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Zajęć poprzez określenie zasad zachowania którym przeprowadzane są Zajęcia, a także urządzeń, znajdujących się na nim, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków uczestników Zajęć w związku z rejestracją uczestnictwa.

6. Poniższe określania używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:

§ 2

1. Każdy kto uzyska prawo do uczestnictwa w Zajęciach oraz każdy z Uczestników, zobowiązany jest do uważnego zapoznania się z niniejszym Regulaminem i do zaakceptowania tego Regulaminu przed jednoczesnym zarejestrowaniem się do uczestnictwa w tych Zajęciach.

1) „Regulamin” – oznacza niniejszy Regulamin;
2) „Identyfikator’’ – oznacza identyfikator wydawany przez Organizatora przy wejściu na Teren Zajęć. Identyfikator będzie miał postać opaski umieszczonej na trwałe na ręce, której wzór ustala Organizator; z Identyfikatora może korzystać tylko jedna osoba; uszkodzenie lub zerwanie Identyfikatora powoduje utratę jego ważności; zakazane jest odstępowanie Identyfikatora;
3) „Służby Porządkowe” i „Służby Informacyjne” – oznaczają powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony osób lub mienia, legitymujących się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Zajęciach, w tym do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu na Teren Zajęć;
4) „Teren Zajęć” - oznacza wyznaczony fragment terenu na którym przeprowadzone będą Zajęcia lub inne miejsce, na które Zajęcia mogą zostać przeniesione z ważnych powodów i podane do publicznej wiadomości przed Zajęciami;
5) „Zajęcia” – oznacza trening fitness opisany w ust. 1 niniejszego paragrafu;
6) „Uczestnik” –oznacza każdą Osobę Fizyczną, która ma opłacone uczestnictwo, a przy tym przebywa na Terenie Zajęć podczas Zajęć i posiada Identyfikator. Przez Osobę Fizyczną – według tego Regulaminu – rozumie się osobę posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych oraz osobę posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a wszystko to w rozumieniu ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późniejszymi zmianami, tj. zgodnie z art. 15 Kodeksu cywilnego: „Ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają małoletni, którzy ukończyli lat trzynaście, oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo.”), z tym jednak zastrzeżeniem, że osoba małoletnia do 15-tego roku życia może być Uczestnikiem, ale pod warunkiem pozostawania podczas Zajęć pod opieką osoby dorosłej, po uzyskaniu Identyfikatora zarówno dla tej osoby małoletniej, jak i tej dorosłej, przy jednoczesnym uzyskaniu pisemnej zgody na to uczestnictwo od Przedstawiciela Ustawowego; z kolei osoba małoletnia powyżej 15-tego roku życia – samodzielnie, ale pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody na to uczestnictwo od Przedstawiciela Ustawowego;
7) „Przedstawiciel Ustawowy” - oznacza rodzica lub opiekuna prawnego Osoby Fizycznej posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także rodzic lub opiekun prawny Osoby Fizycznej nie posiadającej zdolności do czynności prawnych pozbawionej, czyli osoby małoletniej (poniżej 18 roku życia), częściowo ubezwłasnowolnionej lub też ubezwłasnowolnionej całkowicie.

§ 3.

1. Uczestnikiem zajęć może zostać osoba, która:
1) Najpóźniej w dniu wykonywania Zajęć ukończy 18 rok życia;
2) Osoba małoletnia do 15-tego roku życia może być Uczestnikiem, ale pod warunkiem pozostawania podczas Zajęć pod opieką osoby dorosłej, po uzyskaniu Identyfikatora zarówno dla tej osoby małoletniej, jak i tej dorosłej, przy jednoczesnym uzyskaniu pisemnej zgody na to uczestnictwo od Przedstawiciela Ustawowego; z kolei osoba małoletnia powyżej 15-tego roku życia – samodzielnie, ale pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody na to uczestnictwo od Przedstawiciela Ustawowego
3) Zaakceptuje ten Regulamin;
4) Oświadczy, że nie ma przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczy w nich na własną odpowiedzialność;
5) Wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w procesie rejestracji dla potrzeb niezbędnych do realizacji w/w Treningów Fitness, a to zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 922, z późn. zm.);
6) Wyrazi zgodę na utrwalanie wizerunku i korzystanie z niego w celach promocyjno-reklamowych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych przez Organizatora i Spółkę „BEBIO” Sp. z o.o. z/s w Warszawie oraz przez osoby trzecie z nią współpracujące.
7) Zaleca się zabranie ze sobą:
- maty do ćwiczeń,
- małego ręcznika,
- sportowego obuwia przeznaczone do ćwiczeń fitness,
- stroju sportowego.

§ 4.

Rejestracja na zajęcia jest odpłatna i jest jednoznaczna z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.

§ 5.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc i wymogi bezpieczeństwa wyłącznie zakup biletu zapewnia możliwość wejścia na Zajęcia i skorzystania z możliwości wejścia na Teren Zajęć, w tym możliwość uczestniczenia w Zajęciach.

§ 6.

1. Każdy Uczestnik ma obowiązek zapoznania się z przeciwwskazaniami do uczestnictwa
w zajęciach, którymi pozostają w szczególności:
1) Wszelkie choroby układu krążenia,
2) Wszelkie choroby układu oddechowego,
3) Niedawno przebyte operacje.
2. Przystępując do Zajęć Uczestnik nie może znajdować się pod wpływem alkoholu, ani środków odurzających.
3. Uczestnik w trakcie Zajęć jest zobowiązany wykonywać polecenia Trenera lub innej osoby funkcyjnej (Służby Porządkowej). W każdym przypadku, gdy Trener lub inna osoba funkcyjna (Służba Porządkowa) uzna, iż Uczestnik nie może uczestniczyć w zajęciach w szczególności z powodu złego stanu zdrowia, niewłaściwego stroju, zachowania, lub z każdego innego powodu – decyzja Trenera lub innej osoby funkcyjnej (Służby Porządkowej) jest nieodwołalna i ostateczna, a Uczestnik ma obowiązek podporządkować się tej decyzji.

§ 7.

1.Uczestnik Zajęć niniejszym oświadcza iż:
1) posiada wiedzę o zagrożeniach oraz istniejącym ryzyku – w tym, w szczególności o skutkach przystąpienia do ćwiczeń: bez odpowiedniej rozgrzewki oraz ćwiczeń rozciągających, wbrew przeciwskazaniom zdrowotnym lub zaleceniom lekarza jak również wykonywaniu ćwiczeń w sposób niewłaściwy, wbrew zaleceniom instruktora;
2) przed rozpoczęciem treningu zapozna się z planem zajęć oraz zasadami wykonywania ćwiczeń oraz, że brak jest przeciwwskazań zdrowotnych dla wykonywania przedstawionych ćwiczeń fizycznych;
3) ćwiczenia fizyczne w ramach Zajęć wykonuje na własne ryzyko i odpowiedzialność;
4) wyraża zgodę na utrwalanie przebiegu Zajęć (np. w formie fotografii, filmu audio-wizualnego, itp.), w tym w szczególności wizerunku Uczestnika, dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Zajęć i zajęć w przyszłych latach na rzecz Organizatora oraz sponsorów, a następnie rozpowszechnianie dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych na wszelkich polach eksploatacji znanych aktualnie, w szczególności wyraża zgodę na wykorzystywanie jego wizerunku przez Organizatora, a także przez następców prawnych Organizatora oraz jego współpracowników i kontrahentów Organizatora, w szczególności wyraża zgodę na obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek, oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób utrwalonymi w ramach w/w materiału promocyjnego (jego całości lub części), także wyraża zgodę na łączenie wizerunku z innymi obrazami, tekstem, grafiką, filmami, dźwiękiem, materiałami audiowizualnymi oraz na kadrowanie, zmianę i modyfikację wizerunku, w szczególności poprzez rozpowszechnianie wizerunku (za wyjątkiem jedynie materiałów i informacji o charakterze pornograficznym lub szkalującym ten wizerunek):
a) w mediach, w tym w mediach elektronicznych (np. na stronach internetowych), w mediach radiowo-telewizyjnych;
b) w prasie;
c) w broszurach, ulotkach, gazetkach, banerach, telebimach, reklamach, itp.;
/-/ bez ograniczenia w szczególności w zakresie czasu, miejsca lub liczby egzemplarzy bądź konieczności uiszczenia na rzecz Organizatora jakichkolwiek dodatkowych opłat. Równocześnie Uczestnik zrzeka się wszelkich praw związanych z kontrolną i zatwierdzeniem każdorazowego wykorzystania wizerunku, także w przypadku wykorzystywania jego w celu łączenia z innymi obrazami za pośrednictwem technik cyfrowych. Uczestnik oświadcza również, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw. Uczestnik oświadcza nadto, że niniejsza zgoda jest wiążąca również dla spadkobierców i
następców prawnych. Uczestnik oświadcza, że niniejsza zgoda jest nieodwołalna, obowiązująca na całym świecie i nieograniczona w czasie oraz że podlega przepisom prawa polskiego. Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że posiada pełną zdolność prawną potrzebną do udzielenia niniejszej zgody. Organizator, jego następcy prawni oraz współpracownicy mogą przenieść na inne podmioty (osoby trzecie) prawo do korzystania z wizerunku na zasadach określonych w niniejszej zgodzie, w celu promocji działań w zakresie dotyczącym Organizatora lub innych podmiotów. Ponadto Uczestnik oświadcza, że niniejszą zgodę udziela bez prawa do dodatkowej odpłatności, a przy tym oświadcza, iż zrzeka się wszelkich praw do wynagrodzenia za publikację w/w wizerunku, a przy tym wyraża bezwarunkową i nieodwołalną zgodę, a przy tym bez prawa do dodatkowej odpłatności, na czerpanie korzyści z wykorzystania w/w wizerunku.

§ 8.

1. W przypadku jakichkolwiek urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych, w tym opisanych powyżej oraz ciąży – należy dostarczyć zgodę lekarza na brak przeciwwskazań i możliwość uczestnictwa w Zajęciach.
2. W przypadku złego samopoczucia lub jakichkolwiek problemów zdrowotnych należy poinformować pracownika Organizatora i Trenera zajęć.

§ 9.

Wobec dobrowolnego charakteru uczestnictwa w Zajęciach oraz tego, że Organizator nie zna stanu zdrowia Uczestnika zajęć, a Uczestnik zajęć uczestniczy w nich na własne ryzyko, Organizator odpowiada wobec Uczestnika za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym przeprowadzeniem zajęć, gdy szkoda powstanie z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Organizatora, w tym Trenera.

§ 10.

Wobec indywidualnego charakteru predyspozycji każdego z Uczestników do osiągania efektów z ćwiczeń fizycznych, jak również wobec zindywidualizowanych oczekiwań każdego z Uczestników w zakresie efektów uczestniczenia w zajęciach, Organizator nie udziela także żadnej gwarancji, iż uczestnictwo w zajęciach przyniesie uczestnikowi oczekiwane i/lub jakiekolwiek efekty w postaci np. zwiększonej sprawności fizycznej. W zakresie zobowiązań Organizatora, w tym Trenera, pozostaje wyłącznie należyta staranność w prowadzeniu zajęć, a nie ich rezultat.

§ 11.

W przypadku braku dokumentu potwierdzenia uiszczenia opłaty, Uczestnik zajęć zobowiązuje się do przekazania dokumentu z danymi personalnymi i zdjęciem w celu weryfikacji danych, które wskazał dokonując rejestracji uczestnictwa za pośrednictwem Internetu. Powyższy obowiązek dotyczy również rejestracji dokonywanej w formie stacjonarnej przez Zajęciami w Biurze Zajęć.

§ 12.

1. Uczestnik zajęć w ich trakcie powinien używać stroju sportowego.
2. Zakazuje się bezwzględnie:
1) wnoszenia sprzętu rejestrującego audio-video oraz aparatów fotograficznych, wnoszenia i posiadania w trakcie Zajęć kamer, sprzętu nagrywającego audio i video, oraz sprzętu fotograficznego mogącego mieć profesjonalne zastosowanie, w tym aparatów z wymienną optyką, oraz aparatów z zoomem optycznym powyżej 6x. Niedozwolone jest wnoszenie statywów, a zdjęcia muszą być robione dla celów prywatnych. Należy fotografować tak, by nie zasłaniać sceny nikomu na widowni ani nie przeszkadzać osobom stojącym w pobliżu. Niedozwolone jest używanie lamp błyskowych;
2) wprowadzania psów i innych zwierząt na Teren Zajęć.
3) wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów, w tym broni, petard, rac, itp.;
4) wnoszenia alkoholu i środków odurzających;
5) wnoszenia zamkniętych paczek, pakunków, itp.

§ 13.

1. Wstęp na Teren Zajęć przysługuje osobie posiadającej dowód tożsamości i bilet, który przy pierwszym wejściu na Teren Zajęć zostanie wymieniony na Identyfikator. Każdorazowe wejście na Teren Zajęć przysługuje tylko Uczestnikowi z nieuszkodzonym Identyfikatorem umocowanym na trwałe na ręku.
2. Bez względu na spełnienie powyższych przesłanek określonych w ust. 1 powyżej, Organizator zobowiązany jest zgodnie z przepisami Ustawy odmówić wstępu na Teren Zajęć:
1) osobom wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, a także osobom wobec których został wydany zakaz zagraniczny lub klubowy w rozumieniu Ustawy;
2) osobom, które odmawiają poddania się czynnościom, o których mowa w ust. 11 niniejszego Paragrafu;
3) osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
4) osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe;
5) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
6) Osobom, które nie spełniają wymagań opisanych w paragrafie 3.
4. Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy do Służb Porządkowych.
5. Organizator Zajęć może odmówić wstępu na Zajęcia oraz przebywania na terenie Zajęć osobom:
1) nie posiadającym Identyfikatora,
2) noszącym buty o metalowych zakończeniach,
3) których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację,
4) posiadającym plastikowe, szklane lub metalowe pojemniki lub puszki itp.,
5) nieposiadającym dokumentu tożsamości.
6. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Zajęciach oraz porządek podczas trwania Zajęć. W sytuacji, gdy będą tego wymagać przepisy prawa Organizator będzie zobowiązany zrealizować obowiązek opisany w zdaniu pierwszym tego ustępu m.in. poprzez:
1) Służby Porządkowe i Służby Informacyjne wyróżniające się elementami ubioru;
2) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego;
7. Uczestnicy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Zajęć zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
8. Uczestnicy Zajęć oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Zajęć obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Zajęciach, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Zajęć, itp. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
9. Uczestnicy oraz wszystkie osoby znajdujące się na Terenie Zajęć zobowiązani są posiadać na ręku ważny Identyfikator. Brak Identyfikatora, lub posiadanie Identyfikatora zerwanego lub uszkodzonego, jak również Identyfikatora niezapiętego na ręce jest jednoznaczną podstawą do usunięcia uczestnika z Terenu Zajęć. W przypadku zerwania lub uszkodzenia Identyfikatora Uczestnik Zajęć zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia się do Recepcji wraz z uszkodzonym Identyfikatorem, gdzie Identyfikator ten wymieniony zostanie na nowy i zapięty na ręce. Wymianie podlegają wyłącznie Identyfikatory uszkodzone na Terenie Zajęć.
10. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania przebiegu Zajęć, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Zajęć, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mające znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na Teren Zajęć lub
Policji. Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Zajęć materiały, nie zawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla toczących się takich postępowań, przechowuje się po zakończeniu Zajęć przez okres co najmniej jednego miesiąca, a następnie ulegają komisyjnemu zniszczeniu.
11. Służby Porządkowe, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:
1) sprawdzania uprawnień do przebywania na Zajęciach,
2) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
3) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w ust. 5 niniejszego Paragrafu,
4) stwierdzania uprawnień osób do przebywania na Zajęciach, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień - wezwania ich do opuszczenia Zajęć;
5) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania ich do opuszczenia Zajęć;
6) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740, z późn. zm.);
7) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
12. Służby Porządkowe są obowiązane usunąć z Terenu Zajęć osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
13. Członkowie Służb Porządkowych, w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb, mogą być wyposażeni m.in. w:
1) ręczne wykrywacze metalu,
2) wzory biletów, identyfikatorów i zaproszeń,
3) inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.
14. Stwierdzenia prawa osoby do przebywania na Zajęciach członek Służb Porządkowych lub Informacyjnych dokonuje przez sprawdzenie czy Uczestnik posiada Identyfikator.
15. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na Zajęciach jest zabronione, członek Służb Porządkowych odmawia wpuszczenia na Zajęcia osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów lub usuwa ją z miejsca przeprowadzania Zajęć.
15. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, napojów alkoholowych, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i pożarowo niebezpiecznych oraz środków odurzających i psychotropowych, członek Służb Porządkowych dokonuje ujęcia osoby, u której w przeglądanych bagażach lub odzieży stwierdzono te przedmioty i po ich odebraniu sporządza protokół z tej czynności, a następnie przekazuje tę osobę Policji wraz z odebranymi przedmiotami.
16. Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej, promocyjnej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej na Terenie Imprezy.
17. Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że:
1) Służby Porządkowe oraz Organizator muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru;
2) Służby Porządkowe i Informacyjne muszą być przeszkolone w zakresie: zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego udzielania pierwszej pomocy medycznej.
18. W czasie Imprezy Organizator oraz Uczestnicy Imprezy, a ponadto inne osoby przebywające na jej terenie, zobowiązują się przestrzegać przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

§ 14.

1. Organizator informuje, że z uwagi na znaczną liczbę Uczestników, konieczność przekazania Identyfikatorów oraz niezbędne środki kontroli i bezpieczeństwa stosowane przy wejściu na Zajęcia Uczestnicy obowiązani są przybyć na miejsce Imprezy z odpowiednim, co najmniej 1-godzinnym wyprzedzeniem.
2. Organizator informuje, że Uczestnik lub inna osoba przebywająca na Terenie Zajęć będzie przebywać ciągle w strefie głośnych dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Podczas Imprezy mogą być używane światła stroboskopowe.
3. Organizator utrwala również przebieg Zajęć dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na Terenie Zajęć może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

§ 15.

1. Organizator informuje, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:
1) Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie Ustawy lub Regulaminu przez Organizatora lub Służby Porządkowe, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny;
2) Kto wnosi lub posiada na Zajęciach broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności;
3) zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń: „Kto nabywa w celu odprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne.".
2. Zakazana jest odsprzedaż dokumentów potwierdzających rejestrację na aukcjach, licytacjach lub prowadzona w jakikolwiek inny sposób wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży. Zakazane jest wszelkie publiczne oferowanie przeniesienia własności Potwierdzeń Rejestracji, w tym także w charakterze nagród w konkursach, loteriach, w sprzedaży premiowej lub jakichkolwiek innych promocjach, choćby było ono nieodpłatne.

§ 16.

1. Za zgubione lub pozostawione rzeczy, w tym szczególności dokumenty, pieniądze, biżuterię, na terenie Zajęć i szatni Organizator nie odpowiada.
2. Organizator nie prowadzi depozytu rzeczy wartościowych, w tym szczególności dokumentów, pieniędzy, biżuterii, sprzętu elektronicznego, kart płatniczych, itp.: nie bierze tym samym odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione bez opieki na Terenie Zajęć.

§ 17.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Zajęć z ważnych przyczyn.

§ 18.

Niniejszy Regulamin obowiązuje Organizatora i Uczestnika z momentem wyrażenia akceptacji wyrażonej w trakcie procedury zakupu biletu na Zajęcia.

§ 19.

Organizator informuje, że zgodnie z art. 38 pkt 12) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) i zawartym tam wyłączeniem o treści: „Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi”.

§ 20.

1. Nieważność jednego lub więcej postanowień Regulaminu nie powoduje nieważności całego Regulaminu. W takim przypadku Strony zobowiązują się do zastąpienia nieważnego postanowienia, takim które jest zbliżone do niego celem.
2. W sprawach nieunormowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
3. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszego Regulaminu rozstrzygać będzie Sąd miejscowo i rzeczowo właściwy.

§ 21.

1. Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest CITY SPA z siedzibą w Płocku ul. Otolińska 8.
2. Przetwarzanie Państwa danych wynika z organizacją City Spa Active Day powered by Ewa Chodakowska.
Cele przetwarzania: informacyjny, obsługa w zakresie organizacji, transakcji sprzedaży, marketingu, prowadzenie działań promocyjnych obecnie jak i w przyszłości.
3. Informujemy, że Państwa dane przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji czynności wynikających ze świadczonych usług, w tym w zakresie obsługi roszczeń posprzedażowych (np. uprawnień z gwarancji, rękojmi, czy też rozliczeń podatkowych).
4. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez CITY SPA Państwa danych osobowych, mogą Państwo się kontaktować z CITY SPA w następujący sposób:
- za pośrednictwem poczty e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- za pośrednictwem poczty tradycyjnej na następujący adres korespondencyjny: CITY SPA 09-407 Płock ul. Otolińska 8
5. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/We (dalej "RODO") - tj. przetwarzanie danych osobowych Klienta jest niezbędne do wykonania umowy, której Klient jest stroną – odpowiednio umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i /lub umowy sprzedaży.
6. Podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy (oraz czynności dążących do zawarcia umowy) ze Sprzedawcą. Podanie przez Klienta swoich danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży ze Sprzedawcą. Podanie przez Klienta swoich danych osobowych jest także dobrowolne w przypadku umożliwienia Sprzedawcy przesyłania do niego treści marketingowych.
7. Sprzedawca będzie przechowywał dane osobowe Klienta do upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową jaką Klient zawarł ze Sprzedawcą. Dane osobowe, które są przetwarzane przez Sprzedawcę będą przechowywane przez Sprzedawcę przez okres prowadzenia przez Sprzedawcę działalności gospodarczej, chyba, że Klient skorzysta wcześniej z przysługującego mu prawa do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.
8. Sprzedawca będzie przekazywał dane osobowe Klienta tylko podmiotom współpracującym, którym zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych np. kurierom, biurom księgowym, bankom, ubezpieczycielom itp. Wszystkie podmioty, którym Sprzedawca będzie przekazywać dane osobowe Klienta będą je przetwarzać na podstawie umowy ze Sprzedawcą i tylko zgodnie z poleceniami Sprzedawcy.
9. Dane Klienta nie będą przekazywane do Państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych
10. Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych lub prawo do przetworzenia ograniczenia
przetwarzania
b. prawo dostępu do danych osobowych Klienta,
c. prawo żądania sprostowania danych osobowych Klienta,
d. prawo żądania usunięcia danych osobowych Klienta - "do bycia zapomnianym"
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Klienta,
f. prawo do przenoszenia danych osobowych Klienta
g. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych - tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, Klient może kontaktować się CITY SPA zgodnie z punktem 4 niniejszej informacji.

Kontakt

City SPA

City SPA Centrum Pielęgnacji Skóry
09-400 Płock ul. Otolińska 8
(budynek Lewandpolu i Biedronki)

Godziny otwarcia
pon-pt: 9:00-20:00
sob: 10:00-17:00
nd: nieczyne

tel. 24 367-40-50
mob. 698-54-89-89
biuro@cityspa.net.pl

instagram  Facebook  Wszelkie prawa zastrzeżone © 2018 City Spa

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem
kup voucher kup voucher